PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament:

  • AMPA Pla de l’avellà
  • Avinguda de Burriac, 33
  • 08349 – Cabrera de Mar
  • NIF G63043954

La finalitat del tractament és la gestió de socis, col-laboradors i usuaris de l’AMPA Pla de l’Avellà per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats d’interés.
La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservarán tot el temps en que duri aquest consentiment.
Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són: Nom, Cognoms de família i adreça de e-mail.
Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o comissions de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les seves pròpies funcions. Per a aquestes mateixes tasques, tenim vincle directe amb TPV Escola (gestió de pagament d’activitats extraescolars) i Just Serveis (gestió de menjador escolar).
Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’Entitat.
Tota persona té dret a sol-licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament.
La persona interessada por presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.

error: Content is protected !!